Årsmöte  ( OBS! Nytt datum. )

29 Mars 2021 kl. 18.00–19.00

 

 

Medlemmarna i Helsingfors Släktforskare r.f. kallas till ordinarie årsmöte.

i Johannes församlings lokaliteter Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E, 2 vån., Helsingfors.

Pga en misstolkning av den temporära lagen om avvikelser som gäller bl.a. föreningar tog styrelsen tidigare beslut om en senareläggning av årsmötet utanför stadgeenlig tid (19.4). Enligt denna nya lag 677/2020 bör årsmöten dock hållas enligt stadgarna, vilket för HSF:s del betyder inom februari-mars. (”Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin” som gäller 3.10.2020–30.6.2021.).

Helsingfors Svenska Marthaförening har därtill stängt sina lokaler för möten.

Därför har styrelsen varit tvungen att besluta om ny tid och ny plats för årsmötet.

Pga att det inte enligt nuvarande restriktioner får vara flera än 6 personer på plats har styrelsen beslutat, enligt den möjlighet den temporära lagen ger, att

- medlemmar kan delta på distans.

- de som önskar delta i årsmötet på distans bör anmäla sig till HSF:s e-post helsingfors.hsf(at)gmail.com  senast söndag 28.3 kl. 16.00. Därefter sänds per e-post en länk till Zoom-mötet till dem som anmält sig.

I praktiken blir det omöjligt för medlemmar att delta på plats pga förbuden och begränsningarna med anledning av pandemin: Helsingfors stads rekommendationer och begränsningar 1.3.2021 och Borgå domkapitels beslut 22.2.2021 gäller max. 6 personer, vari bör ingå mötesordförande, sekreterare, m.fl. funktionärer. Dessa bestämmelser gäller till 14.3.2021, men en förlängning eller förändring är möjligt. 

Om någon ändå önskar komma på plats bör den anmäla om detta; adress och anmälning som ovan, men begränsningarna kan göra deltagande på plats omöjligt.

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden §§ 5 och 10. Stadgarna finns på HSF:s webbsida. De skickas på begäran per vanlig brevpost till dem som inte använder dator.

1. Mötet öppnas.

2. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

3. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

4. Föredragningslistan för mötet godkänns.

5. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras.

6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga.

7. Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek samt betalningstid och betalningssätt för kalenderåret fastställs.

8. Fastställande av styrelsemedlemmarnas antal och val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen.

9. Val av två verksamhetsgranskare och två ersättare för verksamhetsgranskarna.

10. Mötet avslutas.

Verksamhetsberättelsen 2020 finns i Släktforskaren 1/2021 s. 22-25. 

Bokslutet 2020, förslagen till budget och verksamhetsplan för 2021 är på medlemssidan.

Betalningsuppgifter skickas ut efter att årsmötet har slagit fast medlemsavgiften för 2021.

Inget föredrag.

 

Är du intresserad av att komma med i styrelsen? 

Hör av dej till ordföranden 

Peter Ragnvaldsson, peter.ragnvaldsson(at)gmail.com, tel. 044 2988290!