Den allmänna data- skyddsförordningen

  Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning - GDPR - trädde i kraft i maj 2016 och tillämpas nationellt från den 25 maj 2018.
  Dataombudsmannens byrå
  SFV / GDPR Artikel 13

 

Redogörelse för registerbehandling


Föreningens namn och kontaktuppgifter
Namn: Helsingfors Släktforskare r.f.
Webbadress: http://www.hsf.webbhuset.fi
E-postadress: helsingfors.hsf(at)gmail.com
Telefonnummer: Föreningen har ingen egen telefon.


Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och
artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter) i EU:s dataskyddsförordning GDPR https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och
bokföringslagen.
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga
medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i
föreningen.

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens
verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas
rättigheter och skyldigheter.

Föreningen får insamla endast för verksamheten nödvändiga pesonuppgifter.
Uppgifterna nedan finns i medlemsförteckningen och de uppgifter som inte är
obligatoriska för medlemmar anges som frivilliga att lämna in.

Släktnamn
Födelsesläktnamn (frivilligt)
Förnamn
Födelsedatum
Födelseort (frivilligt).
Yrke eller titel (frivilligt)
Adressuppgifter
Telefon
E-post
Min hemsida (frivilligt).
Jag forskar i släkter / gårdar / byar / annat (frivilligt).
Övrigt (frivilligt).

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, verksamhetsgranskare, post- och e-postansvarig, rese-, exkursions- och utfärdsarrangörer samt ev. övriga tillsatta
funktionärer.

Samtycke för överlämning av uppgifter i medlemsregistret.
1. Medlems namn får efter godkännande i medlemsansökan publiceras i
medlemstidningen Släktforskaren, som också distribueras till andra än föreningens
medlemmar.
2. Samtycke för publicering av personuppgifter och ev. foto för speciella projekt så
som t.ex. resor, exkursioner, kurser och antavlor m.m. görs separat med i
ifrågavarande projekt deltagande medlemmar och med ev. deltagare som inte är
medlemmar.


Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter ur
medlemsregistret.


Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och
rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära
radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.


Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till
Dataskyddsmyndigheten.
Dataskyddsombudsmannens byrå: https://tietosuoja.fi/sv/framsida