Den allmänna data- skyddsförordningen

  Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning - GDPR - trädde i kraft i maj 2016 och tillämpas nationellt från den 25 maj 2018.
  Dataombudsmannens byrå
   

 

Dataskyddsförordningen gäller också släktforskningen

Dataskyddsbroschyr.pdf

"Edunvalvonta"

Genealogiska Samfundet i Finland har på gång en utredning om vilken information i släktforskningsmaterial som lagligt kan införas och publiceras.

Här länken till informationen som är på finska.

Redogörelse för registerbehandling

Uppdaterad 1.11 2020 till revision R5D,  (16.8 2018 utkom första revisionen R1A).

 

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Namn: Helsingfors Släktforskare rf

Webbadress: http://www.hsf.webbhuset.fi

E-postadress: helsingfors.hsf(at)gmail.com

Telefonnummer: Föreningen har ingen egen telefon.

 

Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter) i EU:s dataskyddsförordning GDPR 25.5 2018 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 . Den nationella dataskyddslagen trädde i kraft 1.1.2019.

Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen. Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. 

Föreningen får insamla endast för verksamheten nödvändiga pesonuppgifter. Uppgifterna nedan finns i medlemsförteckningen och de uppgifter som inte är obligatoriska för medlemmar anges som frivilliga att lämna in.

Släktnamn

Födelsesläktnamn (frivilligt)

Förnamn

Födelsedatum

Födelseort (frivilligt).

Yrke eller titel (frivilligt)

Adressuppgifter

Telefon

E-post

Min hemsida (frivilligt).

Jag forskar i släkter / gårdar / byar / annat (frivilligt).

Övrigt (frivilligt).

Föreningens medlemmars uppgifter förvaras i Helsingfors Släktforskare rf:s låsta arkivskåp, ochba m lösenord i föreningens webbsajt. Webbhuset Finland Oy Ab upprätthåller webbsajten för Helsingfors Släktforskare rf. Föreningens medlemmars e-postadresser lagras i Helsingfors Släktforskare rf:s Google-konto kontakter.

Mottagare av personuppgifterna 

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, verksamhetsgranskare, post- och e-postansvarig, rese-, exkursions- och utfärdsarrangörer samt ev. övriga tillsatta funktionärer.

Utomstående aktörer

Medlemmarnas postadresser sänds till Finlands svenska hembygdsförbund r.f. och tryckeriet Arkmedia för postning av tidningen Hembygden om medlem för sin del inte motsatt sig detta.

Samtycke för överlämning av uppgifter i medlemsregistret.

1.     

Medlems namn får efter godkännande i medlemsansökan publiceras i medlemstidningen Släktforskaren, som också distribueras till andra än föreningens medlemmar.

2.     

Samtycke för publicering av personuppgifter och ev. foto för speciella projekt så som t.ex. resor, exkursioner, kurser och antavlor m.m. görs separat med i ifrågavarande projekt deltagande medlemmar och med ev. deltagare som inte är medlemmar.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter ur medlemsregistret.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Dataskyddsombudsmannens byrå: https://tietosuoja.fi/sv/framsida

 

Registerbeskrivningen i Word och PDF format

Registerbeskrivningen i Word format

Registerbeskrivningen i PDF format