Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med författarnamn och ord som ingår i en titel. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Katalogiseraren beskriver innehållet i boken främst med hjälp av dessa. Nyckelord kan vara namn som Lappträsk och Stjernvall, ämnesord är substantiv som t. ex. släktforskning, skolor och adel.

Ämnesorden kommer från vokabulären KOKO, som reglerar deras form och användning.

Fältet Beskrivning är också sökbart och där har sökorden formulerats friare. Även en del av ett sökord räcker, man kan skriva in t. ex. släkt i stället för släktforskning och med sökordet karleby får man boktitlar, som handlar om Karleby, Gamlakarleby eller Nykarleby.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som dragon_anders_hurtig (början på en boktitel) och stjernvall_håkan (författare) eller aurora_karamzin (central person i en bok). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

1271 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Suomen kansakoulu-matrikkeli = Finlands folkskole-matrikel folkskolan, lärarmatriklar, lärare, tjänstemän, Skolverket, seminarier, folkskolor1911
Matrikel öfver Generaler, Stabs- och Öfverofficerare samt Läkare vid finska militären den 13 nanuari 1897. andra årgången matrikel, officerare, läkare, 18971897
Kongliga Björneborgs Regemente. Anteckningar om Sakunda knektars del i Sverige-Finlands krigshistoria. Björneborgs regemente, Satakunda, 1600-1809, infanteri, personregister, miltärhistoria, fänikor1928
Haapaniemi krigsskola. Dess lärare och elever. Anteckningar, handlingar,bref och matrikel. Haapaniemi, krigsskola,1910
Finlands universitet 1828-1890. Biografiska uppgifter öfver dess lärare, embets- och tjenstemän matriklar, Helsingfors universitet, Finlands universitet, lärare, forskare, tjänstemän, 1800-talet1891
Förteckning öfver filosofie-magistrar promoverade vid Universitetet i Åbo 1643-1827. Med korta biografiska notiser filosofiemagistar, promoverade, förteckningar, matriklar, Kungliga akademien i Åbo, Åbo akademi,1882
Hevoshaasta Helsingin helmeksi : Marjaniemi 1920-1990 Marudd, Helsingfors, 1900-tal
Tilastollinen ja elämäkerrallinen Suomen evankelis-lutherilaisten seurakuntain kiertokoulunopettajain matrikkeli ambulerande skola, lärare, lärarmatriklar, kyrkan, kyrklig fostran, församlingar1891
Boken om Drumsö. Drumsö, Helsingfors1947
Kansanopistomatrikkeli = Folkhögskolmatrikel 1975 folkhögskolor, lärare, rektorer, matriklar, personal, 1970-talet, lärarmatriklar1975
Transporten av manskap från fyra svenska regementen till Finland 1721 Komplettering av manskap 1721 från Upplands 5 m regemente, Upplands ståndsdragoner, Vestgöta 3-m. till häst och Livdragonregemente.1990
Oppikoulujen opettajat 1967 = Läroverkslärarna 1967 lärarmatriklar, lärare, lektorer, rektorer, läroverk, tjänstemän, Skolstyrelsen1968
Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar. Andra bandet bemärkta personer, biografier, 1500-1800-talet1855-1857
Finlands minnesvärde män. Samling af lefnadsteckningar. Första bandet bemärkta personer, biografier, 1500-1800-talet1853-1854
Sumparn : "l'isle des Sundmans" : en kort historik över en försvunnen ö Sumparn, Helsingfors, öar, markanvändning,2000
En wiborgare i Helsingfors och Stockholm Victor Hoving, memoarer, kulturlivet, författare, Helsingfors, Stockholm, Sverige, 1910-talet, 1920-talet, Akademiska Bokhandeln1945
Helsingfors skepp. IX, Skonerten Wictoria : kort historik över skonerten Wictorias verksamhet i Helsingfors' segelsjöfarts tjänst Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19002006
Helsingfors skepp VIII. Galeasen Aurora : kort historik över galeasen Auroras verksamhet i Helsingfors' segelsjöfarts tjänst Sjöfart, Helsingfors ca 1780-19002005
Helsingfors skepp VII. Kort historik över ångfartygen Unionens och Fultons verksamhet i Helsingfors' ångsjöfarts tjänst Sjöfart, skepp, besättning, Helsingfors ca 1780-19002004
Stormvindar - en bok om ödesåret 1809 Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2009
Den cyklande humanisten; Historiker, arkivman, stockholmare; En vänbok till Ulf Söderberg Meddelanden från Krigsarkivet XXX
Familjen Bernadotte - kungligheter och människor Årsbok för Riksarivet och Landsarkivet 2010
Arkiven sjunger - nedslag i svensk musikhistoria Årsbok för Riksarivet och Landsarkivet 2011
Arkivskatter Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 1994
Grannar emellan Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 1997
Att resa i arkiv Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2004
Livet i eftervärdens spegel Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2006
När sundet blev gräns, Till minne av Roskildefreden 1658 Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2008
Helsingfors skepp. VI, Barkskeppet Africa : kort historik över barkskeppet Africas verksamhet i Helsingfors' segelsjöfarts tjänst Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19002003
Krigsarkivet 200 år Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet 2005
Släktforskarnas årsbok '98
Släktforskarnas årsbok '99 Familjearkiv, stavning av namn, emigrantöden, pesten, bysamhälle, borgmästarsläkter i Hudiksvall, släktutredningar: Felländer, Bengt Feltman, Sten Pedersson (stjärna),-1999
Släktforskarnas årsbok 2000 Rattiga och fattigvård förr, militärtjenst 1800-talet, släkterna Gottfarb, Rålamb, Palbitzki-2000
Suomen Vapaussota 1918 Merkit ja tunnukset Frihetskriget 1918, jägarrörelsen, ordnar, minnesmedaljaer, fanor, röda gardet, Estlands frihetskrig 1918-1919, Sininen Risti, Tapio Saarni,1986
Finska gardet 1812-1905 Finland, kejserliga livgardets tredje finska skarpskyttebataljon, Helsingfors, Krasnoje Selo, 1812-1905, Torsten Ekman, personregister2006
Suomen armeijan upseeristo, aliupseeristo ja sotilasvirkamiehistö 1812-1871, viranhaltijain luettelot Finlands armé, Wirilander, 1812-1871 (1880), personregister1985
Helsingin suojeluskuntapiirin historia 1918-1944 Helsingfors, skyddskårer, 1918-1944, Stig Roudasmaa1997
Vasa Elektriska. Vasa Elektriska Aktiebolag 1892-1967 Vasa Elektriska Aktiebolag, elverk, historiker, Vasa, 1800-talet, 1900-talet, företagshistoriker, elproduktion1967
Försäkringsbolaget Svensk-Finland 1925-1975 Försäkringsbolaget Svensk-Finland, företagshistoriker, Helsingfors, Svenskfinland1975
Förändring och kontinuitet. Verdandi 1905-1985 Återförsäkringsaktiebolaget Verdandi, Försäkringsaktiebolaget Verdandi, Livförsäkringsaktiebolaget Verdandi, historia, Åbo, 1900-talet, Svenskfinland1987
Med förenade krafter. SOK 1904-1979 andelsaffärer, SOK, SOK-rörelsen, kooperation, historia, Finland, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, 1900-talet1980
Oy Fiskars Ab 1883-1983 Oy Fiskars Ab, Billnäs, Pojo, Raseborg, järnbruk, historia, bildverk, företagshistoriker1983
Oy Mannerin Konepaja Ab 1890-1950 Manners Mekaniska Verkstad, Oy Mannerin Konepaja Ab, företagshistoriker, Hangö, 1800-talet, 1900-talet, Johan Manner1950
50 år i industrins tjänst. Ett bildverk sammanställt med anledning av Oy Mercantile Ab:s halvsekeljubileum Oy Mercantile Ab, festpublikationer, företagshistoriker, maskinindustri, kemisk industri, import, export, 1900-talet, Helsingfors1951
Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget i Helsingfors 1891-1931 Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget, företagshistoriker, kollektivtrafik, Helsingfors stad, spårvägar, historia1931
Oy Snellman Ab. Från fem bröders korvmakeri till en stor släktkoncern. Tre verkställande direktörer berättar Oy Snellman Ab, Snellman, familjer, släkter, familjeföretag, koncerner, Jakobstad, Pedersöre, Kållby, Kurt Snellman , Karl Snellman, Per Snellman1996
Suomen Sähkölaitosyhdistys 1926-1966 Suomen Sähkölaitosyhdistys, historiker, 1900-talet, elverk, föreningar, Finland1966
Industrins Olycksfallsförsäkringsbolag 1898-1967 företagshistoriker, Industrins Olycksfallsförsäkringsbolag, Ömsesidiga bolaget Industriförsäkring, 1800-talet, 1900-talet, arbetsolycksfall1974
Vasabladet. En österbottnisk historia Vasabladet, tidningar, historia, Österbotten, Vasa, 1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, Birger Thölix, personhistoria, Harry Schaumans stiftelse2007
Jägarbataljonen 27, II delen. En historik i ord och bild Jägarbataljonen 27, Pfadfinder, berättelser, Lockstedt Lager, Libau, Riga, Misse, porträtt,1920
Jägarbataljonen 27. I delen. En historik i ord och bild. Jägarbataljonen 27, Pfadfinder, berättelser, Lockstedt Lager, porträtt,1919
Isänmaan portinvartijat. Suomen rajojen vartiointi 1918-1994. Gränsbevakningsväsendet, 1918-1921, 1920- och 1930-talet, 1939-1944, 1958-1962, Gränsbevakningsväsendets personal, personregister1994
Kadettiupseerit 1920-1970 Kadettofficerare 1920-1970, matrikel, namnförändringar, förkortningar, ordensförkortningar, kursförteckningar1971
100 år med Vasa Telefon 1882-1982 Vasa Telefon Ab, Vaasan Puhelin Oy, Alavuden Puhelin Oy, Vasa historiker, företag, telefon, historia, 1800-talet, 1900-talet1982
Helsingfors telefoninrättning 1882-1957 Helsingfors Telefonförening, Helsingfors Telefon Aktiebolag, Helsingfors telefoninrättning, företag, historiker, telefon, historia, 1800-talet, 1900-talet1956
Helsingfors Telefonförening 1891-1916. Historik Helsingfors Telefonförening, Helsingfors Telefon Aktiebolag, historiker, telefon, företag, historia, 1800-talet, 1900-1910-talet1916
Suomen Rintamamiehet 1939-1945. 6. Divisioona Överbefälhavare, fältmarskalk C.G.E. Mannerheim 1867-1951, 6:e divisionens matrikel1978
Helsingfors skepp V. Kort historik över några segelfartyg i Helsingfors sjöfarts tjänst. Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19002001
Helsingfors skepp III. Kort historik över några segelfartyg i Helsingfors sjöfarts tjänst. 3 Sjöfart, Helsingfors, ca 1780-19001997
Helsingfors skepp II .Kort historik över några skepp i Helsingfors´ segelsjöfarts tjänst Sjörart, fartyg, Helsingfors ca 1780-19001996
Helsingfors skepp I . Kort historik över några skepp i Helsingfors sjöfarts tjänst skepp, sjöfart, Helsingfors1995
Maalaismaisemista Itä-Helsingiksi Helsinge, Östra Helsingfors, personhistoria2005
RUK 1920-1960
Finlands frontmän 1939-1945. Högkvarter, krigsledning, avdelta trupper, reserver, sjö- och kust- och luftförsvar Finlands frontmän, 1939-1945,1978
Suomen rintamamiehet 1939-1945. Päämaja, sodanjohto, erilisjoukot, reservit Finlands frontmän, 1939-1945, högkvarteret, krigsledningen, separatenheter, reserver, matrikel1975
Yttermark Sparbank 1912-1972 Yttermark Sparbank, banker, historker, 1900-talet, Yttermark, Närpes1972
Finlands frontmän 1939-1945. 17. Div. och 8. Div. Finlands frontmän, 1939-1945, krigshistoria, matrikel,1977
Suomen Rintamamiehet 1939-1945. 6. Div. Finlands frontmän 1939-1945, 6:e divisionens historik, 6:e divisionens matrikel1973
Finska kadettkåren 1887-1903. Fortsättning af arbetet under samma rubrik för åren 11812-1887, med kort översigt öfver denna period. Finska kadettkåren, Carl Enckell, J. E. O. Screen, Machotin, Kuropatkin, Bobrikoff, F.L. Heyden, Konstantin Konstaninovitsch,1990
Merisotakoulu 1930-1970 Sjökrigsskolan, 1930-1970, historik, matrikel, Sveaborg1970
En tryckare fyller 60 år. Honom ägnas denna återblick på hans högtidsdag den 12 maj 1936 Oscar Öflund, Öflund & Pettersson, tryckerier, företagare, Helsingfors, personhistoria, tryckerichefer, Oy Tilgmann Ab1936
Tilgmann 100 år. En återblick på traditionen bakom ett modernt tryckeriföretag 1869-1969 Oy Tilgmann Ab, tryckerier, historiker, 1800-talet, 1900-talet, familjeföretag, släkter, Tilgmann, Helsingfors1969
John Lindgren, Viipuri. Lyhyttavaroiden tukkuliike. Alusvaate-, kravatti-, olkain- ja lakkitehtaat. Villa- ja puuvillakutomo. Värjäämö 1899-192 John Lindgren, Viborg, företagshistoriker, partiaffärer, väverier, textilier1924
Vakuutusosakeyhtiö Fennia 1882-1982 Försäkringsaktiebolaget Fennia, Patria, företagshistoriker, Helsingfors, 1800-talet, 1900-talet1984
Släkter i brytningstider. En krönika över släkter i Finland släktforskning, släkter, historia, släktböcker, Sibbo, Ådahl, Mylius, Knekt2017
Agthe-Achté-suku Saksassa, Baltiassa, Venäjällä ja Suomessa släktforskning, historia, släkter, släktböcker, Agthe, Achté, Tyskland, Baltikum, Ryssland, Finland2008
Andersin. Den östfinländska tjänstemannasläkten släktforskning, släkter, historia, släktböcker, Östra Finland, Savolax, Karelen, Ingermanland, Andersin2000
V. M. von Borns ättlingar. Matrikel släktforskning, släktböcker, släkter; historia, von Born, Stor-Sarvlaks, Pernå2014
Genealogia Caroli Frederici Björnbergi släktforskning, släktböcker, släkter, historia, Björnberg, Tamlander, Forsman, Koskimies, Lönegren, Björneborg1948
Villa Carlstedt. En krögar- och konstnärsfamil med sommarnöjen släkter, historia, Esbo, Mattby, Notudden, Carlstedt, Ellegaard, Sonck2007
Aschebergska grafkoret. Biografiska anteckningar om Aschebergska ätten släktforskning, släkter, släktböcker, historia, Ascheberg, Kristine kyrka, Göteborg1899
Aschan. En släkthistoria. En skildring av släkten Aschan under 300 år släktböcker, släkter, historia, Aschan, Lessebo1994
Släktbok II släktforskning1918-1933
Niemenlautta. En central knut i ett släktnät släktforskning, herrgårdar, Simberg, Hugo Simberg, Andersin, Harthin, Naeslindh, Niemenlautta, Viborg, Säkkijärvi2010
Sukupiiri. Alarik Gustaf Castrénin ja Johanna Sofia Laguksen jälkeläiset släktforskning, släktböcker, släkter, Castrén, Lagus, Soininvaara, Oulainen1982
Castrén-suku Släktforskning, släktförening1992
Köpmannasläkter i Åbo på 1600- och 1700-talen släktforskning, släkter, personhistoria, Åbo, 1600-talet, 1700-talet1890
Släkten Börman = Börman suku släktforskning, släktböcker, släkter, Börman, Ahtola, Aalto, Kimito2004
Hemfolk och utvandrare. Släkten Brommels släktforskning, släkter, historia, Brommels, Antfolk, Becker, Hannus, Lindfors, Perjus, Pörtfors, Rönngård, Rönnlund, Vahlsberg, Åström, Österbäck, Österlund, Övermark, Närpes, Yttermark1998
Gamble Leutinanten och hans släkt. 400 år med släkten Dyhr-Hèrnod släktforskning, släkter, släktböcker, historia, Dyhr, Hèrnod, Vasa, Piteå1991
Genealogia Sursilliana släktforskning, Sursill, Ångerman, Österbotten, Västerbotten, Finland, Sverige1960
Sursillin suku = Genealogia Sursilliana släktforskning, Sursill, Ångerman, Österbotten, Västerbotten, Finland, Sverige1971
Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690-1945 släktforskning, historia, handel, kultur, Donner, Nyen, Stockholm, Gamlakarleby2014
Pehr Johan Crohnsin ja Anna Maria Andersinin jälkeläiset viidenteen polveen saakka släktforskning, släkter, Collan, Crohns, Gummerus, Hasselblatt, Hultin, Lindberg, Pajula, Rudbäck1951
Ätten von Essens historia. Från Westfalen via Ösel till Norden Släktforskning, von Essen, Tyskland, Baltikum, Norden2000
Pojo-släkten Collin 1657-2004 släktforskning, släkter, Collin, Ekholm, Grönholm, Ekström, Långstedt, Pihlström, Kullberg, Öhberg, Lindqvist, Palmroos, Alakoski, Eräjuuri, Ehrström, Lax, Pojo, Tenala, Karis, Ekenäs, Helsinge2004
Fyra köpmanssläkter. Anteckningar om släkterna Lebell, Sjöberg, Holmström och Ahlström släktforskning, handelsmän, Lebell, Sjöberg, Holmström, Ahlström, Kristinestad1947
Kiitolabreven. 50 år med familjen von Essen på Kiitolabacken. Släktforskning, von Essen, Jeppo2010
Det spanska blodet. Glimtar ur en familjekrönika Släktböcker, personhistoria, Ahlström, Krogius, Paris, Kauttua, Helsingfors, trävaruindustri, skeppsredare1942
Släktbok. Ny följd II:1-5 släktforskning1965-1977